Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Team Olivia består av ett antal självständiga bolag där kvalitetsfrågorna är en självklar och integrerad del av verksamheten. Varje bolag utvecklar och anpassar sitt arbete med kvalitetsfrågor givet aktuell lagstiftning, upphandlade avtal med uppdragsgivare samt förväntningar från klienter, uppdragsgivare och medarbetare. 

 Internrevision

Vår egen Internrevision utgår från de tillsynsområden som tillämpas av IVO vid tillsyn av tillståndspliktiga HVB-hem. Syftet ska vara av lärande karaktär och målet är att alla bolag ska nå upp till lagstiftarens krav på kvalitet jml SoL.

Internrevisonen ansvaras och genomförs av två personer från två olika systerbolag inom affärsenheten vilka i sin tur genomför internrevisonen på ett tredje systerbolag.

Resultatet sammantälls i en skriftlig rapport och kommuniceras direkt till ansvarig företåndare. Föreståndaren kommunicerar sedan resultet internt och genomför de ev. förslag på kvalitetsförbättringar.


Egenkontroll

I Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskrivs grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Egenkontrollen och kvalitetsuppföljningen ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet som gäller enligt författningen om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Föreståndaren på ett HVB ansvarar för upprättande och genomförande samt uppföljning av egenkontroll. Vi har därför skapat en digitaliserad Egenkontroll som är baserad på de lagstiftarens förvätningar som ställs på tillståndspliktiga HVB.

Förutom de krav som följer socialtjänstlagen skall även generella krav (arbetsmiljö, brand, hot & våld etc) omfattas av vår systematiska egenkontroll.

Syftet med Egenkontrollen är att insatsen ska vara av lärande karaktär. Efter att egenkontrollen är genomförd ska förutsättningarna vara uppfyllda för att leva upp till lagstiftarens förväntningar på ett HVB:s systematiska kvalitetsarbete. 

Active Omsorg i Linköping kommer under hösten 2016 att öppna en ny enhet som riktar sig till unga mammor med barn.

Enheten kommer att främst arbeta med habilitering för unga kvinnor som väntar på förlossning eller fått barn och bedömts ha behov av:

•kartläggning av individuella behov och stöd i sin föräldraförmåga och anknytningsmönster,

•förmedla kunskaper och stöd till anhöriga och andra närstående,

•hjälp med att kontakta rätt myndigheter och samordna insatser samt

•ge information och utbildning om anknytning, föräldraskap och barns behov och utveckling.

•Expertkunnande och stödsamtal förmedlas av leg psykolog med tillhörande behandlarteam

Ett tätt samarbete kommer ske mellan habiliteringsteamet och Landstingets Mödra- och Barnavårdscentral samt Landstingets specialstöd.

 

Insatserna kan till exempel vara:

•Information/ utbildning om ev. funktionsnedsättning.

•Kartläggning av individuella behov.

•Hjälp med att kontakta rätt myndighet och få insatserna samordnade.

•Prova ut och träna med olika hjälpmedel.

•Rådgivning och stöd av till exempel arbetsterapeut, fritidspedagog, kurator, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped.

•Behandling.

•Att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer, till exempel personal i förskola/skola, boende, daglig verksamhet och personliga assistenter.

 

•Stöd till anhöriga och andra närstående.

Vårdkedjan arrangerade sin första seminariedag 2015-10-08 i ABF-huset, Stockholm.

Dagen innehöll spännande föreläsningar varvat med intressanta diskussioner om evidensbaserad vård för barn, ungdomar och vuxna. Gästföreläsare var Docent Med dr Anders Tengström,  leg. psykolog Fredrik Liwheim samt skådespelaren Morgan Alling.

Vändpunkten i Borlänge startar ett nytt stödboende i Västerås på Djuphamnsvägen 7. Boendet öppnade 1 sept 2015 och vänder sig till vuxna män med beroendeproblematik med hemort i Mälardalen. Vill du veta mer om det nya stödboendet i Västerås kan du kontakta verksamhetsansvarige Peter Tholander på 0735-879545.

vandpunkten2

 

SelfHelp utökar sin verksamhet i Stockholm med stödboende under våren 2015. Det innebär en ytterligare förstärkning i vårdkedjan. Under sin vistelse i stödboendet arbetar patienten aktivt med sin återrehabilitering i öppenvård, enskilda samtal, praktik eller utbildning. Tillsammans med remittent, behandlingsterapeut och ett mobilt arbetsteam utarbetas en genomförandeplan som följs under hela placeringen.

 

selfhelp2

 

Vill du gå på årets mest intressanta mässa för HVB och familjevård? Då är du välkommen till ABF-huset i Stockholm 2015-10-08.

Dagen innehåller spännande föreläsningar varvat med intressanta diskussioner om evidensbaserad vård för barn, ungdomar och vuxna. Gästföreläsare Docent Med dr Anders Tengström (Beroende) samt leg. psykolog Fredrik Liwheim (ACT).

Program m m skickas ut vid ett separat tillfälle. Gå 2 för priset av 1, Pris: 495:-. Anmälan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Välkomna till året höstkonferens inom psykosocialt behandlingsarbete.

Vi har nöjet att hälsa Pär Sonesson med personal välkomna till Vårdkedjan.

Pär med personal erbjuder tjänster inom familjevård, jourhem samt öppenvård. Verksamheten har sitt kontor på Drottningholmsvägen 10, Stockholm. Under våren kommer Pär Sonesson även att bedriva verksamhet i Uppland samt Östergötland.

Under våren utökar Billsbo-HVB i Tierp verksamheten med en ny enhet, LillsBo – flickor 14-17 år med missbruksproblematik.

Lillsbo erbjuder 9 platser med individuellt anpassad missbruksbehandling i 3 faser. Verksamheten kommer att bedrivas i en nyrenoverad herrgård i anslutning till enhetens stall och hästar.