Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Actives nya verksamhet, UngMo, ett hem för unga kvinnor med barn, ligger vackert belägen vid sjön Hövern. Här får unga mammor med barn hjälp och stöd i sin roll som förälder och i anknytningen till barnet men också det praktiska, var de kan vända sig när det behöver insatser från samhället.

Huset har rum för fem kvinnor med barn, två fullt fungerande och utrustade kök, två vardagsrum och fyra toaletter med dusch eller badkar. Det finns också en trerumslägenhet för utslussningsboende på gården.

Utomhus finns en stor gräsmatta med fruktträd och ett litet lusthus i glas, vackra promenadvägar och närhet till sjön.

Teamet på UngMo består av behandlingspersonal, socionom, beteendevetare, barnpsykolog och en sjuksköterska.

SelfHelps öppenvård i Stockholm har kompletterat sin verksamhet med stödboende.

Selfhelps stödboende möjliggör en trygg och strukturerad övergång till vardagen och samhället efter gjord behandling. Målet med stödboendet är att den boende stärks ytterligare i sin nykterhet, hittar arbete, praktik eller utbildning samt får verktyg för att hantera ett eget och självständigt boende.

Under vistelsen i stödboende arbetar patienten aktivt med återrehabilitering i form av öppenvårdsbehandling, enskilda samtal, praktik eller utbildning. Tillsammans med remittent, behandlingsterapeut och mobila arbetsteamet utarbetas en väl strukturerad genomförandeplan. Vi är övertygade om att en aktiv sam­verkan ger större fördelar till såväl patient, anhöriga som uppdragsgivare.

Vändpunkten i Borlänge är ett stödboende som arbetar med att vägleda de boende tillbaka in i samhället efter individuella förutsättningar.

Vändpunkten har utvecklat sitt erbjudande genom att initiera ett samarbete med Nudax öppenvård i Borlänge. Samarbetet bygger på eget boende på Vändpunkten i kombination med en öppenvårdsbehandling genom Nudax 12-stegsprogram.

 Konceptet vänder sig till både offentliga som privata uppdragsgivare.

Tallkullens HVB i Katrineholm erbjuder evidensbaserad vård av män och kvinnor med lättare eller tyngre psykiatriska vårdbehov. Detta innefattar även samsjuklighet och andra missbruksrelaterade tillstånd. Fastigheten är handikappanpassad och väl lämpad för olika former av funktionshinder.

Verksamheten bedrivs i direkt närhet till affär, kommunikationer och mycket av vad samhället i övrigt har att erbjuda. Det finns naturnära upplevelser i form av skog, sjöar och promenadstråk ett stenkast i från boendet.

Vård och behandling sker utifrån den enskilde individens behov och förutsättning.

Träning av sociala förmågor för att att ge den boende en trygg bas att växa i, samt ett socialt anpassat meningsfullt och självständigt liv.

Vårdinsatserna sker genom ett kognitivt förhållningssätt som inriktar sig på att förändra destruktivt eller dysfunktionellt tankemönster med syfte att få den boende att reflektera kring situation och levnadssätt.

Sedan några månader driver Jennifer Pettersson ett sysselsättningsprojekt inom Active Omsorg. Flera av de personer som varit med i projektet har redan fått praktikplats, tack vare projektet och deras egna engagemang.

Jennifer berättar:

"Tanken med projektet är att sysselsätta ungdomarna tre dagar i veckan så att de har något att göra och inte bli liggandes i sängen eller sittandes framför datorn hela dagarna och kanske vända på dygnet som vi upptäckt att många gjorde tidigare när de inte hade någon verksamhet att komma upp och iväg till. Ungdomarna deltar i sysselsättningsprojektet från att de blir inskrivna på Active Omsorg tills dess att de hittar en skola, praktik eller ett arbete. På projektet lagar vi mat, bakar, går på museum, pysslar, tränar på gym, handlar, övar på att ringa ”jobbiga” samtal, spelar biljard, bowlar och lär oss att skriva CV:n mm." 

BillsBo i Norduppland är ett HVB som vänder sig till unga kvinnor 14 – 22 år med missbruksproblematik. Behandlingen utgår från en miljöterapeutisk grund med KBT-inriktning.

Som ett led i ett långsiktigt utvecklingsarbete startar BillsBo nu upp en familje- och jourhemsverksamhet. Vill du som familjehem delta i en ny spännande del i BillBos verksamhet och intresserad av att göra skillnad kan du kontakta oss för vidare samarbete. Mer information: www.billsbo.se

 

Kontakt: Malin Plaenge, 070-211 05 04, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Under en längre tid har Selfhelps uppdragsgivare efterfrågat platser för patienter som genomgår Läkemedelsassisterad behandling (opiater). Selfhelp kan nu erbjuda en unik kombination av substitutionsbehandling och 12 stegsprogrammet. Beslutet att erbjuda LARO kommer av en artikel i Läkartidningen som beskriver en unik studie som har följt upp patienter som behandlas med buprenorfin och metadon.

I Läkartidningen (2014-01) presenterar Orsolya Hoffman et al en mindre retrospektiv studie av pilotkaraktär av läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende (LARO). I studien beskrivs ett statistiskt samband mellan behandlingsframgång och en rutin som krävde att patienterna före behandling uppvisade längre tids drogfrihet från icke-opioider. Sämst prognos i behandling hade den grupp av patienter som hade kortast tid av drogfrihet från icke-opioider.  

Team Olivia består av ett antal självständiga bolag där kvalitetsfrågorna är en självklar och integrerad del av verksamheten. Varje bolag utvecklar och anpassar sitt arbete med kvalitetsfrågor givet aktuell lagstiftning, upphandlade avtal med uppdragsgivare samt förväntningar från klienter, uppdragsgivare och medarbetare. 

 Internrevision

Vår egen Internrevision utgår från de tillsynsområden som tillämpas av IVO vid tillsyn av tillståndspliktiga HVB-hem. Syftet ska vara av lärande karaktär och målet är att alla bolag ska nå upp till lagstiftarens krav på kvalitet jml SoL.

Internrevisonen ansvaras och genomförs av två personer från två olika systerbolag inom affärsenheten vilka i sin tur genomför internrevisonen på ett tredje systerbolag.

Resultatet sammantälls i en skriftlig rapport och kommuniceras direkt till ansvarig företåndare. Föreståndaren kommunicerar sedan resultet internt och genomför de ev. förslag på kvalitetsförbättringar.


Egenkontroll

I Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskrivs grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Egenkontrollen och kvalitetsuppföljningen ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet som gäller enligt författningen om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Föreståndaren på ett HVB ansvarar för upprättande och genomförande samt uppföljning av egenkontroll. Vi har därför skapat en digitaliserad Egenkontroll som är baserad på de lagstiftarens förvätningar som ställs på tillståndspliktiga HVB.

Förutom de krav som följer socialtjänstlagen skall även generella krav (arbetsmiljö, brand, hot & våld etc) omfattas av vår systematiska egenkontroll.

Syftet med Egenkontrollen är att insatsen ska vara av lärande karaktär. Efter att egenkontrollen är genomförd ska förutsättningarna vara uppfyllda för att leva upp till lagstiftarens förväntningar på ett HVB:s systematiska kvalitetsarbete.