Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Tallkullens HVB i Katrineholm erbjuder evidensbaserad vård av män och kvinnor med lättare eller tyngre psykiatriska vårdbehov. Detta innefattar även samsjuklighet och andra missbruksrelaterade tillstånd. Fastigheten är handikappanpassad och väl lämpad för olika former av funktionshinder.

Verksamheten bedrivs i direkt närhet till affär, kommunikationer och mycket av vad samhället i övrigt har att erbjuda. Det finns naturnära upplevelser i form av skog, sjöar och promenadstråk ett stenkast i från boendet.

Vård och behandling sker utifrån den enskilde individens behov och förutsättning.

Träning av sociala förmågor för att att ge den boende en trygg bas att växa i, samt ett socialt anpassat meningsfullt och självständigt liv.

Vårdinsatserna sker genom ett kognitivt förhållningssätt som inriktar sig på att förändra destruktivt eller dysfunktionellt tankemönster med syfte att få den boende att reflektera kring situation och levnadssätt.

Sedan några månader driver Jennifer Pettersson ett sysselsättningsprojekt inom Active Omsorg. Flera av de personer som varit med i projektet har redan fått praktikplats, tack vare projektet och deras egna engagemang.

Jennifer berättar:

"Tanken med projektet är att sysselsätta ungdomarna tre dagar i veckan så att de har något att göra och inte bli liggandes i sängen eller sittandes framför datorn hela dagarna och kanske vända på dygnet som vi upptäckt att många gjorde tidigare när de inte hade någon verksamhet att komma upp och iväg till. Ungdomarna deltar i sysselsättningsprojektet från att de blir inskrivna på Active Omsorg tills dess att de hittar en skola, praktik eller ett arbete. På projektet lagar vi mat, bakar, går på museum, pysslar, tränar på gym, handlar, övar på att ringa ”jobbiga” samtal, spelar biljard, bowlar och lär oss att skriva CV:n mm." 

BillsBo i Norduppland är ett HVB som vänder sig till unga kvinnor 14 – 22 år med missbruksproblematik. Behandlingen utgår från en miljöterapeutisk grund med KBT-inriktning.

Som ett led i ett långsiktigt utvecklingsarbete startar BillsBo nu upp en familje- och jourhemsverksamhet. Vill du som familjehem delta i en ny spännande del i BillBos verksamhet och intresserad av att göra skillnad kan du kontakta oss för vidare samarbete. Mer information: www.billsbo.se

 

Kontakt: Malin Plaenge, 070-211 05 04, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Under en längre tid har Selfhelps uppdragsgivare efterfrågat platser för patienter som genomgår Läkemedelsassisterad behandling (opiater). Selfhelp kan nu erbjuda en unik kombination av substitutionsbehandling och 12 stegsprogrammet. Beslutet att erbjuda LARO kommer av en artikel i Läkartidningen som beskriver en unik studie som har följt upp patienter som behandlas med buprenorfin och metadon.

I Läkartidningen (2014-01) presenterar Orsolya Hoffman et al en mindre retrospektiv studie av pilotkaraktär av läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende (LARO). I studien beskrivs ett statistiskt samband mellan behandlingsframgång och en rutin som krävde att patienterna före behandling uppvisade längre tids drogfrihet från icke-opioider. Sämst prognos i behandling hade den grupp av patienter som hade kortast tid av drogfrihet från icke-opioider.  

Team Olivia består av ett antal självständiga bolag där kvalitetsfrågorna är en självklar och integrerad del av verksamheten. Varje bolag utvecklar och anpassar sitt arbete med kvalitetsfrågor givet aktuell lagstiftning, upphandlade avtal med uppdragsgivare samt förväntningar från klienter, uppdragsgivare och medarbetare. 

 Internrevision

Vår egen Internrevision utgår från de tillsynsområden som tillämpas av IVO vid tillsyn av tillståndspliktiga HVB-hem. Syftet ska vara av lärande karaktär och målet är att alla bolag ska nå upp till lagstiftarens krav på kvalitet jml SoL.

Internrevisonen ansvaras och genomförs av två personer från två olika systerbolag inom affärsenheten vilka i sin tur genomför internrevisonen på ett tredje systerbolag.

Resultatet sammantälls i en skriftlig rapport och kommuniceras direkt till ansvarig företåndare. Föreståndaren kommunicerar sedan resultet internt och genomför de ev. förslag på kvalitetsförbättringar.


Egenkontroll

I Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskrivs grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Egenkontrollen och kvalitetsuppföljningen ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet som gäller enligt författningen om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Föreståndaren på ett HVB ansvarar för upprättande och genomförande samt uppföljning av egenkontroll. Vi har därför skapat en digitaliserad Egenkontroll som är baserad på de lagstiftarens förvätningar som ställs på tillståndspliktiga HVB.

Förutom de krav som följer socialtjänstlagen skall även generella krav (arbetsmiljö, brand, hot & våld etc) omfattas av vår systematiska egenkontroll.

Syftet med Egenkontrollen är att insatsen ska vara av lärande karaktär. Efter att egenkontrollen är genomförd ska förutsättningarna vara uppfyllda för att leva upp till lagstiftarens förväntningar på ett HVB:s systematiska kvalitetsarbete. 

Active Omsorg i Linköping kommer under hösten 2016 att öppna en ny enhet som riktar sig till unga mammor med barn.

Enheten kommer att främst arbeta med habilitering för unga kvinnor som väntar på förlossning eller fått barn och bedömts ha behov av:

•kartläggning av individuella behov och stöd i sin föräldraförmåga och anknytningsmönster,

•förmedla kunskaper och stöd till anhöriga och andra närstående,

•hjälp med att kontakta rätt myndigheter och samordna insatser samt

•ge information och utbildning om anknytning, föräldraskap och barns behov och utveckling.

•Expertkunnande och stödsamtal förmedlas av leg psykolog med tillhörande behandlarteam

Ett tätt samarbete kommer ske mellan habiliteringsteamet och Landstingets Mödra- och Barnavårdscentral samt Landstingets specialstöd.

 

Insatserna kan till exempel vara:

•Information/ utbildning om ev. funktionsnedsättning.

•Kartläggning av individuella behov.

•Hjälp med att kontakta rätt myndighet och få insatserna samordnade.

•Prova ut och träna med olika hjälpmedel.

•Rådgivning och stöd av till exempel arbetsterapeut, fritidspedagog, kurator, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped.

•Behandling.

•Att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer, till exempel personal i förskola/skola, boende, daglig verksamhet och personliga assistenter.

 

•Stöd till anhöriga och andra närstående.

Vårdkedjan arrangerade sin första seminariedag 2015-10-08 i ABF-huset, Stockholm.

Dagen innehöll spännande föreläsningar varvat med intressanta diskussioner om evidensbaserad vård för barn, ungdomar och vuxna. Gästföreläsare var Docent Med dr Anders Tengström,  leg. psykolog Fredrik Liwheim samt skådespelaren Morgan Alling.

Vändpunkten i Borlänge startar ett nytt stödboende i Västerås på Djuphamnsvägen 7. Boendet öppnade 1 sept 2015 och vänder sig till vuxna män med beroendeproblematik med hemort i Mälardalen. Vill du veta mer om det nya stödboendet i Västerås kan du kontakta verksamhetsansvarige Peter Tholander på 0735-879545.

vandpunkten2